Kontakt

„NAFTOR” Sp. z o.o.
Rasztów, 05-205 Klembów

Biuro Centrali:
ul. Wał Miedzeszyński 630
03-994 Warszawa
tel./fax 22 487 57 87

sekretariat@naftor.pl

Specjalista ds. kadrowych
tel.: 22 487 57 87 wew. 4

Pełnomocnik Zarządu ds. Handlu
kom.: 502 022 623

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS,

Numer KRS: 0000223173, NIP: 125-13-29-637, REGON: 015880771
Kapitał zakładowy Spółki: 2.588.000 zł
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
nr konta: 66 1020 1097 0000 7202 0129 6953.